Thông báo: Từ ngày 01/07/2018 Khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI" tài khoản tại trang www.vesoonline.com sẽ được nhận ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản.

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 8 - 26/09/2018

8A
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
2 xxxxx44497 5% 14,000đ
3 xxxxx11077 5% 14,000đ
4 xxxxx82885 5% 14,000đ
5 xxxxx92449 10% 28,000đ
6 xxxxx27459 10% 28,000đ
7 xxxxx46026 5% 14,000đ
8 xxxxx46026 5% 14,000đ
9 xxxxx46026 5% 14,000đ
10 xxxxx08397 10% 28,000đ
11 xxxxx33112 10% 28,000đ
12 xxxxx63290 5% 14,000đ
13 xxxxx09174 5% 14,000đ
14 xxxxx98292 15% 42,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8B
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx44497 5% 14,000đ
2 xxxxx56315 5% 14,000đ
3 xxxxx07690 5% 14,000đ
4 xxxxx82885 5% 14,000đ
5 xxxxx10316 5% 14,000đ
6 xxxxx08397 10% 28,000đ
7 xxxxx33112 10% 28,000đ
8 xxxxx07690 5% 14,000đ
9 xxxxx63290 5% 14,000đ
10 xxxxx09174 5% 14,000đ
11 xxxxx98292 15% 42,000đ
12 xxxxx98292 10% 28,000đ
13 xxxxx30581 5% 14,000đ
14 xxxxx19969 10% 28,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ

Góp Vốn Mua Vé Mega 6/45 - Bao 9 - 26/09/2018

9A
Bỏ chọn x
70%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx82885 5% 42,000đ
2 xxxxx08397 10% 84,000đ
3 xxxxx33112 5% 42,000đ
4 xxxxx09174 5% 42,000đ
5 xxxxx98292 10% 84,000đ
6 xxxxx97765 10% 84,000đ
7 xxxxx30581 5% 42,000đ
8 xxxxx89966 5% 42,000đ
9 xxxxx88381 5% 42,000đ
10 xxxxx48085 5% 42,000đ
11 xxxxx78975 5% 42,000đ
Tổng cộng 70% 588,000đ
9B
Bỏ chọn x
67%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 42,000đ
2 xxxxx56315 5% 42,000đ
3 xxxxx82885 5% 42,000đ
4 xxxxx19458 5% 42,000đ
5 xxxxx08397 10% 84,000đ
6 xxxxx33112 5% 42,000đ
7 xxxxx78975 2% 16,800đ
8 xxxxx09174 5% 42,000đ
9 xxxxx98292 10% 84,000đ
10 xxxxx30581 5% 42,000đ
11 xxxxx48085 5% 42,000đ
12 xxxxx73524 5% 42,000đ
Tổng cộng 67% 562,800đ
Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập