Thông báo: Ngày 31/10/2018 kết thúc chương trình ưu đãi tặng 50.000đ vào tài khoản khi khách hàng "ĐĂNG KÝ MỚI"

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 8 - 17/01/2019

8A
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
2 xxxxx11077 5% 14,000đ
3 xxxxx33736 50% 140,000đ
4 xxxxx48085 10% 28,000đ
5 xxxxx67843 20% 56,000đ
6 xxxxx77992 10% 28,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8B
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
2 xxxxx28276 5% 14,000đ
3 xxxxx33736 50% 140,000đ
4 xxxxx48085 10% 28,000đ
5 xxxxx00897 30% 84,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8C
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx89966 5% 14,000đ
2 xxxxx33736 50% 140,000đ
3 xxxxx48085 10% 28,000đ
4 xxxxx77992 15% 42,000đ
5 xxxxx00897 20% 56,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ
8D
Bỏ chọn x
100%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx97985 20% 56,000đ
2 xxxxx89966 5% 14,000đ
3 xxxxx28276 5% 14,000đ
4 xxxxx33736 50% 140,000đ
5 xxxxx88381 5% 14,000đ
6 xxxxx48085 15% 42,000đ
Tổng cộng 100% 280,000đ

Góp Vốn Mua Vé Power 6/55 - Bao 9 - 17/01/2019

9A
Bỏ chọn x
50%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx97985 5% 42,000đ
2 xxxxx33736 30% 252,000đ
3 xxxxx00897 5% 42,000đ
4 xxxxx75050 10% 84,000đ
Tổng cộng 50% 420,000đ
9B
Bỏ chọn x
80%
STT Số Điện Thoại Góp Vốn Thành Tiền
1 xxxxx56315 5% 42,000đ
2 xxxxx97985 5% 42,000đ
3 xxxxx28276 5% 42,000đ
4 xxxxx33736 30% 252,000đ
5 xxxxx27059 10% 84,000đ
6 xxxxx67889 15% 126,000đ
7 xxxxx42611 5% 42,000đ
8 xxxxx42611 5% 42,000đ
Tổng cộng 80% 672,000đ
Nhận ngay hoa hồng khi những người bạn giới thiệu mua vé trên vesoonline.com
Đăng nhập